På denne side vil jeg tilføje mine uforbeholdne meninger!

 

 

 

Tilbage til forsiden

 

19.11.09

Nu er valget overstået, og resultatet har bundfældet sig, og for Det Konservative Folkeparti har det været en god valgdag, en lille en lille fremgang på landsplan. Her i Brøndby gik vi 3. procentpoint frem, mod 1 på landsplan. Socialdemokraterne i Brøndby mistede deres absolutte flertal, det har givet mulighed for en konstituering hvor A, V og C danner en flertalsgruppe, med Carsten Nielsen som formand for "Kultur og Fritid", ikke noget dårligt resultat på 1 enkelt mandat. Mit eget resultat var yderst beskedent, kun 9 personlige stemmer blev det til, men set i lyset af, at jeg er forholdsvis ny i kommunen og stod meget beskedent på ankerpladsen er det vel OK. Jeg vil også her sige tak for hver en stemme.

 

17.11.09

Så kom valgdagen, og du skal sætte dit kryds. Jeg stemmer konservativt, og håber at du gør det samme, men under alle omstændigheder uanset hvad du stemmer så gør din demokratiske pligt, STEM, STEM, STEM, både til kommunen og til Regionen, også selv om du, som jeg, helst så regionerne nedlagt.

16.11.09

I morgen går det løs, og jeg vil opfordre ALLE til at stemme, i Brøndby er det særlig vigtigt at man stemmer konservativt, således at vi IKKE får flere skatteforhøjelser, med en socialistisk ledelse er det sikkert at skatten kun kan gå een vej og det er OP! Jo flere konservative i kommunalbestyrelsen jo større er muligheden for, først at holde skatten i ro, og siden sænke den, også inden for det offentlige er det nødvendigt med effektiviseringer, det må blot ikke betyde færre "varme hænder"., C' nederst på den konservative liste sæt kryds ud for René Ahlgren-Møller

15.11.09

Øget sikkerhed, er en væsentlig del af finansloven og af satspuljeforliget, der bruges 724 millioner til bekæmpelse af ungdomskriminalitet, i perioden 2010 - 2013, heraf 486 millioner fra satspulje forliget. Derudover investeres 255 millioner bastant til bekæmpelse af bandekriminalitet.

14.1109

På tirsdag skal vi ikke kun til kommunalvalg, vi skal også stemme til regionen, mange betragter regionen, som en udvidelse af det gamle amt, men i virkeligheden er der tale om en udvidelse af det gamle hospitalssamarbejde HS, derfor er det vigtigt at tænke "sygehus" når man stemmer til regionen. Den konservative gruppe, under ledelse af Benedikte Kiær, har gjort et stort arbejde, og her ved valget særligt peget på, hvor vigtigt det er, at få forbedret forholdene for de psykiatriske patienter, derfor er det vigtigt, også at stemme KONSERVATIVT til regionsvalget!!!

13.11.09

2.000 000,00 kr. så meget er der i finansloven afsat til en ekstra indsats på ældreområdet i Brøndby Kommune, det er midler som kommunalbestyrelsen frit kan bruge, bare det er inden for ældreområdet, jeg vil i den forbindelse anbefale, at pengene bruges til at rulle besparelsen på hjemmehjælp tilbage til før den sidste sparerunde.

12.11.09

Den kommunale service kan klart forbedres hvis man udnytter mulighederne for de afbureaukratiseringer der ligger i den nye finanslov, der er i alt 105 forenklingsforslag der skal gøre det enklere for den enkelte medarbejder og leder i det offentlige område. Det gennemgående træk i forslagene er, at den enkelte får større frihed til, sammen med borgerne at yde netop den hjælp som borgerne har behov for.

11.11.09

God administration er en konservativ mærkesag, se blot dagen meningsmåling i den Berlingske avis, de konservative i København stormer frem, en fordobling siden sidste valg, det kan der sikkert gives mange forklaringer på, men blot ikke at det går dårligt for alliancepartnerne V og O, de går nemlig også frem - jeg tror den konservative succes, skyldes god og ærlig administration af Borgmester Mogens Lønborg, stille og roligt har han step for step forbedret områdets ry, ved god og stabil administration. Noget tilsvarende kunne ske i Brøndby, hvis også du stemmer konservativt.

10.11.09

Nu begynder valget at nærme sig, og i Brøndby er et af de interessante senarier, vil socialdemokraterne miste det absolutte flertal?, min personlige opfattelse er, at socialdemokraterne mister deres absolutte flertal, og så tegner der sig flere spændende scenarier, den een er, at der laves et socialistisk flertal som fordeler  posterne indbyrdes og fortsætter den socialistiske linje. Et andet alternativ er, en løsere aftale hvor man arbejder fra sag til sag, og det vil være muligt at få indflydelse fra sag til sag, med nye muligheder for en mindre fastlåst politik, endelig er der mit drømme scenarie, hvor der etableres et flertal rundt om socialdemokraterne med Carsten B. Nielsen som borgmester, kun en stemme på Det Konservative Folkeparti kan sikre dette scenarie.

09.11.09

Mange af de ældre i Brøndby, har kun lige den almindelige folkepension, og måske lidt ATP; derfor er det vigtigt at Brøndby Kommune ikke forfalder til det "stunt" med høje priser på ældremaden. Ældremaden, er blevet en måde at få de kommunale budgetter til at hænge sammen, det er IKKE en vej som jeg synes om. Så længe det ikke er muligt, at gå ind og beregne prisen efter den enkelte pensionists rådighedsbeløb efter skat og faste udgifter, er det vigtigt at prisen holdes nede, da mange pensionister i Brøndby ikke ejer formue eller fast ejendom.

08.11.09

Så blev det søndag og kun godt en uge til valget. I Brøndby Nord nærmere betegnet Nygårds Plads, er planerne for et nyt "center" langt fremme, jeg er lidt bange for, at dette center skal dele skæbne med andre for små butikscentre, som f. eks Brøndby Øster Torv, Brøndby Strand centret og mange andre der ikke har en størrelse der give flere udvalgsbutikker, end een i hver kategori, det er fint nok, hvis det kan lejes ud i første omgang, men hvis ikke det kan tiltrække køberne "sander" det til. Så var det bedre at samle interessen om, at bygge eet større center centralt i kommunen, måske i nærheden af Rådhuset og Brøndby Stadion.

07.11.09

I den Berlingske Avis kan man i dag læse en uvidenskabelig undersøgelse af børneområdet i en række kommuner, af de viste kommuner er Brøndby den kommune med næstfærrest børn pr. pædagog, der er ingen tvivl om, at med den sammensætning befolkningen i Brøndby har, er det vigtigt med gode børnehaver og vuggestuer, men jeg vil hævde, det i hvert fald ikke er her serviceforbedringerne i fremtiden skal ligge, men særlig 2 områder mener jeg er vigtige, nemlig skoler (hvor vi også bruger mange penge), og de ældre der skal i centrum måske kunne der skaffes midler ved en udlicitering af vej og park området, men det må borgmesteren vel ikke for LO.

06.11.09

Generelt er valgkampen sløv i det meste af vestegnen, så når det ikke rigtig er noget at være uenig om, så sker det at man kaster sig over noget mindre betydningsfuldt, ja måske ligefrem noget totalt ligegyldigt - ved dette valg er emnet blevet ophængning af valgplakater. Man har i kommunernes tekniske forvaltninger lavet så besværlige og indviklede regler at ingen kan gennemskue reglerne, sammenholdt med at antallet af muligheder indskrænkes med færre master, er det nemt at råbe af hinanden blot fordi en plakat hænger lidt forkert, få dog et liv, og brug kræfterne til fordel for borgerne!!!

05.11.09

Her i Brøndby Kommune, har vi et stort problem med med stofsalg i området omkring Brøndby Strand station. Det må være et naturligt krav, at politiet og kommunens gademedarbejdere i forening, gør en meget aktiv indsats for at få stoppet denne handel.

 

04.11.09

Udlicitering og privatisering, blev et emne på gårsdagens vælgermøde, men udover Carsten B. Nielsen, var der ingen af de andre partier der havde( eller har) forslag eller ideer til yderligere udliciteringer. Personligt ser jeg mange muligheder, men kommunen skal, som betaler, holde fast i en uændret service. Jeg mener at mange områder kan komme i spil, men det må ikke være som et spare projekt, men udelukkende for at forbedre servicen for borgerne.

 

03.11.09

Pas på alt det grønne, ja det er jo en fristende tanke, at hvor der er plads - skal der også være boliger! men - men - men - man skal som politiker også passe på, at ikke alle åndehuller i kommunen bliver brugt til boliger, der må (skal) være lidt luft mellem bebyggelserne, dels så der er plads til lidt græs at lege på, eller til at lufte hunde - eller hvad man nu kunne have lyst til at benytte sådanne områder til.  Jeg ser hellere, at de ejerboliger, som jeg synes kommunen mangler, kunne placeres ind i de snart mange nedslidte erhvervsområder vi også har, her i kommunen.

02.11.09

Tryghed i hverdagen er vigtig for alle borgere, men den er særlig vigtig for vore ældre medborgere, derfor er det vigtigt at hele ældreområdet tager sigte på at skabe trygge rammer, det er særlig vigtigt for de medborgere der er afhængige af den kommunale hjemmepleje - det er vigtigt at så få medarbejdere som muligt besøger den enkelte, ligesom plejehjem og beskyttede boliger har en så ensartet og tryg hverdag som det lader sig gøre.

 

01.11.09

I en kommune som Brøndby, er der mange interesser der gerne vil tilgodeses af kommunalpolitikerne, men problematisk er det, at det næsten altid drejer sig om penge eller flere penge til mange formål, der hver i sær er gode og kan føles helt berettigede til at modtage den kommunale støtte. Her er det så, at kommunalpolitikeren må træde i karakter, en benhård prioritering er nødvendig for at kommunens økonomi ikke skal løbe af sporet, med det resultat at kommunen sættes under administration af indenrigsministeriet. Jeg mener at konservative politikere er generelt bedre til dette, derfor stem KONSERVATIVT! xC

 

31.10.09

Bandekrigen rykker nærmere, derfor er det vigtigt, at man også i Brøndby kommunalbestyrelse gør sig klart, hvilke virkemidler man kan anvende for at få løst op for problemerne, et er sikkert, vi skal ikke finde os i at Københavnerne prøver at eksportere deres problemer til omegnskommunerne. Et politi med nært kendskab til lokalbefolkningen er efter min mening en vigtig brik, i det store puslespil der skal løse konflikten. Derfor ønsker jeg nærpoliti i alle 3 bysamfund i Brøndby, Ved Brøndby strand, i Brøndby Øster og i Brøndby vester.

30.10.09

En kommune er også en stor "butik", hvor god ledelse er en del af "forretningen", derfor er det vigtigt, at vælge politikere der netop har disse kvalifikationer, på den konservative liste er mange gode egenskaber repræsenteret, derfor kan jeg ikke kun anbefale mig selv, men HELE den konservative liste. Stem personligt!

29.10.09

En kommune er mange ting, en af tingene er det fællesskab, og den samhørighed som den meget gerne skulle være, det at borgerne føler et fælles ansvar både for helheden og for hinanden. Det er vigtigt, indbyggerne ud fra hver deres udgangspunkt, prøver at finde sammen i nogle fælles interesser og aktiviteter, derfor er det vigtigt med en kommunes kultur huse, medborgerhuse, eller mødesteder alt efter hvad vi nu kalder det. Her i Brøndby har vi 2 kommunale mødesteder i Brøndby Øster har vi "Kilden" og i Brøndby Strand det helt nye "Brønden", kultur er vigtigt og må gerne koste noget.

28.10.09

Brøndby kommunalbestyrelse vedtog for kort tid siden den nye skolestruktur. Hovedlinjerne er færre administrative enheder og færre skoler, selv om alle skoler får en tilknyttet satelitskole, vil der heldigvis blive en hel skole i "overskud", med de besparelser det giver. Nu gælder det om, at de ledige lokaler ikke bare bliver brugt til en ligegyldig udvidelse af kommunens arealforbrug, men at lokalerne indgår på en sådan måde, det betyder en reel besparelse - man kunne jo også overveje at SÆLGE den overflødige skole, det kunne give ekstra midler til at booste den nye skolestruktur i gang.

27.10.09

I dag er der nøjagtig 3 uger til valget, for 4 år siden, var den store kommunalreform sprit ny, med mange nye opgaver i mange kommuner der var blevet meget større. I hovedstadsområdet skete der ikke meget( det gjorde der heller ikke i 1970), men måske er tiden moden til at sammenlægge nogle kommuner i hovedstadsområdet, jeg kan godt forestille mig en stor vestegnskommune, bestående af Brøndby og Hvidovre, eller endnu bedre Brøndby, Vallensbæk og Ishøj, det ville give en kommune på ca. 70.000 indbyggere, en størrelse der også ville  være stor nok til selv at have specialinstitutioner.

26.10.09

Mange desillusionerede kommunalpolitikere, revser arbejdsformen og føler mangel på indflydelse, det er nok sådan at rigtigt mange kommunalpolitikere ikke har forstået, at med de nye og større kommuner skal man IKKE sagsbehandle i samme udstrækning som tidligere, men derimod lægge de overordnede rammer. Man har forvaltningen til at føre politikernes vedtagelser ud i livet; det er jo i virkeligheden det politik drejer sig om.

25.10.09

Skatten stiger i Brøndby, alle partier er med i et budgetforlig, men er det nu også så godt, dels er det sådan, at skattestigningen skal være betydelig højere end det beløb der skal bruges for at dække strafafgiften, dels er de en meget stor kontant formue i kommunen, der kunne have været brugt, man kunne jo også tænke den kætterske tanke, at man kunne finde besparelser for de få millioner, måske gennem en effektivisering af administrationen, men det kan jo nok ikke lade sig gøre i en socialdemokratisk kommune :-)

24.10.09

Det er nu afsløret, at LO køber sig betydelig magt i de største by, ved at oprette håndfæstninger, for det socialistiske arbejde i byrådet, men, men, men mon ikke det også gælder i de mindre byer så som, Brøndby, Rødovre, Hvidovre o.s.v.  o.s.v.